Rezerwacja
  • cs
  • en
  • de
  • ru
  • pl
Wiadomości
26.12.2019
Planned cruises 2014.

We are planning cruises in 2020 as well. Send inquiry to the skipper.

Regulamin zakwaterowania

 

Gość może zostać zakwaterowany po okazaniu ważnego paszportu, dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości. W wyjątkowych przypadkach może mu zostać zaproponowane zakwaterowanie inne niż uzgodniono, o ile w zasadniczy sposób nie różni się od potwierdzonej rezerwacji. Właściciel ma obowiązek zakwaterowania gościa na podstawie potwierdzonej rezerwacji, od godziny 14 najpóźniej do godziny 17 w dniu przyjazdu. Do tego czasu pokój jest zarezerwowany dla gościa, o ile w rezerwacji nie określono inaczej. W dniu wyjazdu gość ma obowiązek uprzątnięcia i opuszczenia pokoju do godziny 10:00 oraz przekazania klucza osobie odpowiedzialnej, która przeprowadzi pobieżną kontrolę pokoju.

Jeżeli gość zwróci się z prośbą o przedłużenie pobytu, może mu zostać przydzielony inny pokój, niż ten, w którym był pierwotnie zakwaterowany. Gość jest odpowiedzialny w pełnym zakresie za wszelkie, spowodowane przez siebie, szkody majątkowe. Za zgubienie kluczy obowiązuje opłata w wysokości 1000,- CZK.

W pokojach nie wolno przesuwać mebli, zmieniać czegokolwiek w instalacji elektrycznej lub innej. W pokojach nie wolno korzystać z własnych urządzeń elektrycznych, oprócz urządzeń służących do higieny osobistej. Goście muszą przestrzegać zakazu wstępu do pokojów w obuwiu narciarskim. W pokojach nie wolno przechowywać sprzętu sportowego i innych przedmiotów, dla których wyznaczono specjalne miejsce przechowania. Opuszczając pokój należy każdorazowo zgasić światła, upewnić się, czy są zakręcone kurki i zamknąć drzwi na klucz.

Gość ma obowiązek zadbać, aby jego zachowanie nie spowodowało wybuchu pożaru.

W pokojach i innych pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia. Palić można tylkow restauracji.

W restauracji obowiązuje zakaz spożywania własnych napojów i jedzenia.

Od godziny 22 do 7 rano obowiązuje cisza nocna. Właściciel odpowiada za rzeczy, które gość wniósł do hotelu, tylko jeżeli zostały umieszczone w odpowiednim miejscu do tego przeznaczonym. Za pieniądze i rzeczy wartościowe odpowiada tylko wówczas, kiedy przyjął je do przechowania za potwierdzeniem. Psy i inne zwierzęta mogą przebywać w miejscu zakwaterowania wyłącznie na podstawie wcześniejszego porozumienia. Gość ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku ich istotnego naruszenia kierownictwo pensjonatu ma prawo odstąpić od umowy o zakwaterowaniu przed upłynięciem ustalonego terminu.

Życzymy Państwu przyjemnego pobytu w pensjonacie Kapitánka.

Regulamin zakwaterowania obowiązuje od 1.1.2007.

 

Ogólne warunki zakwaterowania

1.Klient

Klientami zakwaterowanymi w pensjonacie Kapitánka są osoby powyżej 18 lat. Osoby w wieku poniżej lat 15 mogą korzystać z usług pod opieką osób powyżej lat 18. Osoby w wieku 15 - 18 lat za zgodą rodzica lub opiekuna.

2.Zawarcie umowy

Umowa pomiędzy klientem a usługodawcą zostaje zawarta na podstawie zamówienia (na piśmie, SMS, w formie elektronicznej) Na podstawie zamówienia usługodawca rezerwuje dla klienta wolny termin na okres maksymalnie 10 dni. W tym czasie należy wpłacić zaliczkę (30% z ceny świadczonych usług). Wpłacając zaliczkę klient potwierdza, że zapoznał się z usługą, ceną, warunkami opłat i innymi, Warunkami Ogólnymi a przede wszystkim warunkami anulowania rezerwacji. Wpłacając zaliczkę klient zgadza się na ww. Nie można przyjąć zamówienia bez wpłacenia zaliczki, a po 10 dniach rezerwacja jest anulowana.

3.Ceny

Ceny usług podane są na stronach internetowych pensjonatu. Opłata za pobyt ma następujące formy: zaliczka w wysokości 50 % całkowitej kwoty płatna w terminie 10 dni od zamówienia w gotówce, przekazem pieniężnym lub przelewem bankowym. Reszta jest płatna natychmiast po zakwaterowaniu.

4.Warunki anulowania rezerwacji

Klient ma prawo kiedykolwiek przed rozpoczęciem pobytu, bez podania powodu, odstąpić od umowy. Jest to możliwe wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej. Klient ma obowiązek wniesienia następujących opłat.

Anulowanie przed rozpoczęciem pobytu

2.opłata

0 -30 dni- 100% zaliczki

3.Uwaga: W razie anulowania rezerwacji usługodawca ma obowiązek najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych przekazać klientowi należną mu część zaliczki. Usługodawca nie wymaga uiszczenia opłaty za anulowanie wyłącznie z poważnych przyczyn, takich jak klęska żywiołowa, śmierć w rodzinie (należy poświadczyć). W przypadku wcześniejszego ukończenia lub przerwania pobytu bez przyczyn po stronie usługodawcy, nie ma on obowiązku zwrotu zapłaconej ceny za pobyt ani jej proporcjonalnej części.

1.Ubezpieczenie

Usługodawca nie zapewnia ubezpieczenia w cenie pobytu – zalecane jest, aby klient zawarł umowę ubezpieczeniową z wybranym zakładem ubezpieczeniowym w Republice Czeskiej na "Ubezpieczenie od wypadków na podróże krajowe i zagranicznie w tym kosztów anulowania rezerwacji".