Rezervace
  • cs
  • en
  • de
  • ru
  • pl
Novinky
26.12.2019
Nové plavby

I v roce 2020 vyrážíme na moře. Zájemci jsou vítáni.

>>

Ubytovací řád

Ubytovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným cestovním pasem,občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.

Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování,  Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat, a to od 14 hodin nejpozději do18 hodin v den nástupu. Do té doby se pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak (pozdější příjezd prosím nahlaste).

V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit pokoj do 10:00 hodin a klíč odevzdat správci penzionu,který provede zběžnou kontrolu pokoje.

Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení odpovídá v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1000,- Kč.

V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.

V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.

Hosté jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na pokoje v lyžařské a sportovní obuvi.

Hostům není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo.

Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.

Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár.

Na pokojích a ve všech interiérech je zakázáno kouřit.

V prostorách restaurace není dovolena konzumace vlastních nápojů a potravin.

V době od 22 hodin do 7 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.

Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.

Psi a ostatní zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna jen po předchozí dohodě.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v penzionu Kapitánka.

Ubytovací řád je platný od 1.1.2007.

Všeobecné podmínky ubytování

Zákazník

Zákazníkem ubytovaným v penzionu Kapitánka jsou osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15 - 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.

Vznik smluvního vztahu

Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě objednávky (písemné, SMS, elektronické). Na základě objednávky ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 10 dnů. Během této doby je nutno uhradit zálohu (30% z ceny poskytovaných služeb). Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, Všeobecnými podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami. Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 10 dnech je rezervace zrušena.

Ceny

Ceny služeb jsou uvedeny na webových stránkách penzionu. Úhrada ceny pobytu má tyto formy: záloha ve výši 30 % z celkové ceny je splatná během 10 dnů po objednávce hotově, složenkou nebo bankovním převodem. Doplatek je splatný ihned po příjezdu do penzionu.

Stornovací podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou či elektronickou formou. Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky.

Storno před nástupem pobytu:

  • 0 - 30 dnů - 100% zálohy

Pozn. Poskytovatel ubytování je povinnen v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů převést zbývající částku zákazníkovi. Poskytovatel ubytování nevyžaduje zaplacení stornopoplatků jen ze závažných důvodů jako je, živelná pohroma, úmrtí v rodině nebo hospitalizace (nutno doložit).

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

Pojištění

Poskytovatel ubytování nezahrnuje do ceny pobytů pojištění - zákazníkovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR "Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty".